Living in The Netherlands

Learning Dutch: Vocabulary

The words below are some of the most commonly used words in Dutch. You should study them well and practice them often. Try to use them in simple sentences.

Dutch English Voorbeeld
en and Jij en ik
You and I
of or Ik kom morgen of overmorgen.
I will come tomorrow or the day after.
weer again Je bent weer te laat.
You're late again.
na after Ik kom na drie uur.
I will come after 3 o'clock.
achter behind Achter het huis is een tuin.
Behind the house there is a garden.
voor before, in front of, for Die is voor mij.
That one is for me.
Krijg ik het voor het einde van de week?
Will I get it before the end of the week?
maar but Ik wil dat wel, maar ik kan het niet.
I want to, but I can't.
willen
(ik wil, wij willen)
want
(I want, we want)
Jenny wil naar Nederland.
Jenny wants [to go] to The Netherlands.
ook also, too Ik kom morgen ook.
I will also come tomorrow.
groot big Utrecht is een grote stad in the Randstad.
Utrecht is a big city in the Randstad.
klein small Nederland is een klein land.
The Netherlands is a small country.
bijna almost Ik ben bijna klaar.
I'm almost ready.
kunnen
(ik kan, wij kunnen)
can, be able to
(I can, we can)
Iemand die niet kan zien is blind.
Someone who can't see is blind.
moeten
(ik moet, wij moeten)
must, have to, should
(I have to, we have to)
Je moet nu opschieten.
You have to hurry now.
omdat because Jenny wil naar Nederland omdat ze bij Henk wil zijn.
Jenny wants [to go] to The Netherlands because she wants to be with Henk.
altijd always Altijd is Kortjakje ziek
eerste first Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. (Matthew 19:30)
laatste last
hoe how Hoe gaat het met je?
How are you?
als if Als ik dat eerder had geweten...
If I had known that before...
komen
(ik kom, wij komen)
to come
(I come, we come)
Kom je vanmiddag?
Will you come this afternoon?
goed good Dat is heel goed!
That's very good!
slecht bad Het weer is slecht vandaag.
The weather is bad today.
in in In Nederland zijn veel fietsen.
In The Netherlands there are many bicycles.
van from, of Eén van ons
One of us
vinden
(ik vind, wij vinden)
to find
(I find, we find)
Ik kan het niet vinden.
I can't find it.
hebben
(ik heb, wij hebben)
to have
(I have, we have)
Henk en Jenny hebben nog geen kinderen.
Henk and Jenny don't have children yet.
zijn
(ik ben, hij is, wij zijn)
to be
(I am, he is, we are)
Het is koud.
It is cold.
gaan
(ik ga, wij gaan)
to go
(I go, we go)
Ik ga vandaag niet naar mijn werk.
I will not go to my work today.
weten
(ik weet, wij weten)
to know
(I know, we know)
Ik weet het niet.
I don't know.
doen
(ik doe, wij doen)
to do
(I do, we do)
Wat moet ik doen?
What should I do?
maken
(ik maak, wij maken)
to make, to repair
(I make, we make)
Hoe maak je dat?
How do you make that?
tijd time Het is tijd om naar bed te gaan.
It is time to go to bed.
nu now Nu niet.
Not now.
hier here Hij is niet hier.
He's not here.
daar there Daar is ze!
There she is!
veel many, much Ik heb vandaag niet veel tijd.
I don't have much time today.
meer more Ik woon hier al meer dan twintig jaar.
I have lived here for more than twenty years.
minder less, fewer In Nederland wonen minder mensen dan in de Filipijnen.
In The Netherlands live less people than in The Philippines.
oud old Ben je al zo oud?
Are you that old already?
nieuw new Ik wil een nieuwe jas.
I want a new coat.
ja yes Ja, ik kom.
Yes, I'm coming.
nee no Nee, vandaag niet.
No, not today.
niet not Dat is niet waar.
That's not true.
dat that Dat wil ik ook!
I want that too!
dit this Wat is dit?
What's this?
dan then Dan kom ik een andere keer.
Then I will come another time.
wie who Wie is dat?
Who's that?
wat what Wat bedoel je?
What do you mean?
wanneer when Wanneer kom je?
When will you come?
waar where Waar ben je?
Where are you?
hoe how Hoe weet je dat?
How do you know that?
welk which In welk land woon je?
In which country do you live?
vaak often Ik kom hier vaak.
I come here often.
soms sometimes Ik ga soms vroeg naar bed.
Sometimes I go to bed early.
nog still Ben je er nog?
Are you still there?
zien
(ik zie, wij zien)
to see
(I see, we see)
Wanneer zie ik je weer?
When will I see you again?
horen
(ik hoor, wij horen)
to hear
(I hear, we hear)
Ik hoor muziek.
I hear music.
luisteren
(ik luister, wij luisteren)
to listen
(I listen, we listen)
Ik luister naar de radio.
I listen to the radio.
zeggen
(ik zeg, wij zeggen)
to say
(I say, we say)
Wat zeg je?
What did you say?
er is there is Er is niet genoeg.
There is not enough.
dus so, therefore Ik denk, dus ik besta.
I think, therefore I am.
denken
(ik denk, wij denken)
to think
(I think, we think)
Ik denk aan jou.
I'm thinking of you.Home

Tourist attractions
Money matters
Learning Dutch
Living in The Netherlands
Inburgeringsexamen
Book section

Sitemap
Guestbook