Living in The Netherlands

Learning Dutch: Exam phrases

Instruction phrases that may be used during the exam, practice exams, or training materials.

Dutch English
Examen Exam
Oefenexamen Practice exam
Welkom bij het examen Welcome at the exam
Welkom bij het oefenexamen Welcome at the practice exam
Onderdeel één Part one
Deel A Part A
Luister Listen
Luister naar de zin Listen to the sentence
Luister naar de vraag Listen to the question
Luister naar het woord Listen to the word
Nazeggen Repeat
Zeg de zin na Repeat the sentence
Zeg na wat u hoort Repeat what you hear
Precies Exact(ly)
Steeds Each time
Weer Again
U hoort een zin You will hear a sentence
U hoort steeds een zin Each time, you will hear a sentence
U hoort weer zinnen You will hear sentences again
Vraag Question
Vragen Questions
U hoort een korte vraag You will hear a short question
Geef een kort antwoord Answer briefly
Geef dan antwoord Answer then, or: Answer afterwards
Geef op elke vraag een kort antwoord Answer each question briefly (litt. Give on each question a short answer)
Bijvoorbeeld For example
Tegenstelling Opposite
Tegenstellingen Opposites
Het tegengestelde The opposite
Het tegenovergestelde The opposite
U hoort You hear, you will hear
U hoort een woord You will hear a word
Een stem zegt A voice says
U zegt You say, you will say
Dan zegt u Then you will say
En u zegt And you will say
U zegt het tegenovergestelde You will say the opposite
Nogmaals Again
Verhalen navertellen Repeat stories
U hoort een kort verhaal You will hear a short story
U hoort korte verhalen You will hear short stories
U moet het verhaal navertellen You have to repeat the story
U krijgt daarvoor dertig seconden You will get 30 seconds for it
Vertel zoveel mogelijk Tell as much as possible
Denk bijvoorbeeld aan For example, think about
Wie deden er mee? Who participated?
Wat gebeurde er? What happened?
Waar was het? Where was it?
Hoe liep het af How did it finish?
We testen eerst het geluid First, we will test the sound
Zeg alstublieft de naam van de stad en van het land waar u nu bent Please tell the name of the city and the country where you are now
Volg de instrukties bij dit examen Follow the instructions at this exam
Er zijn dertig vragen There are 30 questions
Bij elke vraag hoort een foto Each question has a photo
Kijk goed in het fotoboek Look carefully at the photo book
Pagina Page
Bladzijde Page
Sla de pagina om Turn the page
Volgende pagina Next page
Volgende foto Next photo
Voorbeeldvraag Example question
Eerst hoort u twee voorbeeldvragen First you will hear two example questions
Kijk naar Look at
Nu is het uw beurt Now it's your turn
Dank u voor het bellen met het toetssysteem van Ordinate Thank you for calling the Ordinate testing system
Toets uw toetsidentificatienummer in Enter your test identification numberHome

Tourist attractions
Money matters
Learning Dutch
Living in The Netherlands
Inburgeringsexamen
Book section

Sitemap
Guestbook