Living in The Netherlands

Learning Dutch: Easter

Pasen (Easter)

Easter is not celebrated as exuberantly as Christmas. Easter Sunday and Monday are holidays, but there are usually no big parties or get togethers: Most people celebrate easter at home.

Easter traditions include painting of eggs, hiding and searching for eggs, and especially eating of eggs (including chocolate eggs).

Of course, the religious aspect of easter is also important for many people, and for these people, a mass or church service will be a part of their easter celebration.

Een paaslied: U zij de glorie

The Dutch text:
U zij de glorie,
  opgestane Heer,
U zij de victorie,
  nu en immermeer!
Uit een blinkend stromen
  daalde een engel af,
Heeft de steen genomen
  van 't verwonnen graf.
U zij de glorie,
  opgestane Heer,
U zij de victorie,
  nu en immermeer!
 
Ziet Hem verschijnen,
  Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen
  in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren,
  blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere:
  Christus overwint!
U zij de glorie, 
  opgestane Heer,
U zij de victorie,
  nu en immermeer!
 
Zou ik nog vrezen,
  nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen,
  die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
  is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen
  in leven en dood.
U zij de glorie,
  opgestane Heer,
U zij de victorie,
  nu en immermeer!
A literal translation:
To you be the glory,
  risen Lord,
To you be the victory,
  now and forever!
From a shiny stream
  an angel descended,
Took away the stone
  from the conquered grave.
To you be the glory,
  risen Lord,
To you be the victory,
  now and forever!
 
See Him appear, 
  Jesus our Lord,
He brings all those who are His
  together again in his arms.
Be then, people of the Lord,
  glad and well-disposed,
and say over and over again:
  Christ will conquer!
To you be the glory,
  risen Lord,
To you be the victory,
  now and forever!
 
Would I still fear,
  now He lives forever,
He who has cured me,
  He who gives me peace?
In His divine being,
  my glory is great,
I have nothing to fear
  in life or death.
To you be the glory,
  risen Lord,
To you be the victory,
  now and forever!
The English text:
Thine be the glory, risen conqu'ring Son,
Endless is the vict'ry, Thou o'er death hast won.
Angels in bright raiment rolled the stone away,
Kept the folded grave clothes where Thy body lay.
Thine be the glory, risen conqu'ring Son,
Endless is the vict'ry, Thou o'er death hast won.
 
Lo! Jesus meets us, risen from the tomb;
Lovingly He greets us, scatters fear and gloom;
Let the church with gladness, hymns of triumph sing;
For her Lord now liveth, death hath lost its sting.
Thine be the glory, risen conqu'ring Son,
Endless is the vict'ry, Thou o'er death hast won.
 
No more we doubt Thee, glorious Prince of life;
Life is naught without Thee; aid us in our strife;
Make us more than conqu'rors, through Thy deathless love:
Bring us safe through Jordan with Thy power and love.
Thine be the glory, risen conqu'ring Son,
Endless is the vict'ry, Thou o'er death hast won.

Het paasevangelie

Paasevangelie Easter gospel
Willibrordbijbel, Lucas 24:1-12 King James bible, Luke 24:1-12
1 maar op de eerste dag van de week gingen ze 's morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.
2 Ze vonden de steen weggerold van het graf And they found the stone rolled away from the sepulchre.
3 en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.
4 Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:
5 Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden: 'Waarom zoekt u de levende bij de doden? And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?
6 Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea heeft gezegd: He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,
7 De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan.' Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.
8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden. And they remembered his words,
9 Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de elf en aan alle anderen. And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.
10 Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus aan de apostelen, It was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.
11 maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet. And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.
12 Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was. Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.

Woordenlijst

Dutch English
Pasen Easter
Paasfeest Easter
Paasei Easter egg
Paashaas Easter bunny
Eerste paasdag Easter Sunday
Tweede paasdag Easter Monday
Paasvakantie Easter holiday
Paaslied Easter song


Verhalen rond pasen
Bob HartmanHome

Tourist attractions
Money matters
Learning Dutch
Living in The Netherlands
Inburgeringsexamen
Book section

Sitemap
Guestbook