Living in The Netherlands

Learning Dutch: Lesson 5

Instructions

  1. Read the text below. Try to understand it, using the vocabulary and grammar sections if necessary.
  2. Study the vocabulary.
  3. Study the grammar section.
  4. Read the text again. You should be able to understand it without looking at the vocabulary and grammar sections.
  5. Practice the opposites. Opposites (tegenstellingen) will be tested at the civic integration exam, so you will have to practice them regularly!
  6. Do the oefeningen (exercises).

Text

Jenny

Hallo! Ik ben Henk. En wie ben jij?

Dit is Jenny. Jenny is mijn vriendin. Wij zijn verloofd.

Ik ben een man. Jenny is een vrouw.

Ik kom uit Nederland. Nederland is een klein land. In Nederland is het koud. Jenny komt uit de Filipijnen. Dat is een groot land. Daar is het heet.

Vocabulary

Nederlands Engels Notes
mijn my
vriendin girlfriend
verloofd engaged
man man
vrouw woman
klein small
koud cold
Filipijnen Philippines
groot big, large
groter bigger, larger
vragen questions
daar there
heet hot
zijn to be
veel many
weinig few
welk which
of or

Grammar

Nederlands Engels
zijn to be

ik ben I am
jij bent you are (informal, singular)
u bent you are (formal, singular or plural)
hij is he is
zij is she is
wij zijn we are
jullie zijn you are (informal, plural)
zij zijn they are

Oefeningen

Complete the following sentences, using a form of the specified verb:

Ik [zijn]__________ in Nederland.
Jenny [zijn]__________ in Tacloban.
Nederland [zijn]__________ een koud land.
Jullie [zijn]__________ hier.
Wij [leren]__________ Nederlands.
Henk en Jenny [willen]__________ trouwen.
Mama [helpen]__________ Jenny.

Beantwoord de vragen (answer the questions):

Is Nederland een heet of een koud land?
Welk land is groter, Nederland of de Filipijnen?
Wie zijn verloofd?
Ben jij een man of een vrouw?
Ben jij groot of klein?

Opposites (tegenstellingen)

klein groot
man vrouw
koud heet
makkelijk moeilijk
veel weinigHome

Tourist attractions
Money matters
Learning Dutch
Living in The Netherlands
Inburgeringsexamen
Book section

Sitemap
Guestbook