Gedichten van geboorte en dood

Bernard ter Haar: Het vroeggestorven kindje

vorige volgende

Het vroeggestorven kindje

Derzulken is het koningrijk der Hemelen.
Jezus

Niet het kindje, bleek van wangen,
als het marmer koud en wit,
dat, met afgepijnd verlangen,
om het laatste stuipje bidt;
niet het kindje in blijder dagen,
dat wij dartel spelen zagen,
als 't aan moeders boezem lag,
't loddrig oogje om hoog geslagen,
waar het troost meê scheen te vragen,
voor het treffen van den slag;
maar het kindje, dat deze aarde
in de wieg doorreizen kwam,
dat de Hemel eischte en nam;
dat, verhoogd tot Englen waarde,
heerlijk blinkt als Hemelling;
dat nu rondzweeft in Gods reijen;
dat nu lofzingt, waar wij schreijen,
is het kindje, dat ik zing! -
 
Klonk, o lievling van ons harte!
u geen welkomstzang op de aard,
toen, in 't vlijmend uur der smarte,
u uw moeder had gebaard,
dáárom, dat we in rouw gezeten, 
kindje! u welkom zouden heeten,
in Gods zalig Hemelhof? -
Ach, wat moeder zou dit kunnen,
waar dit plettrend wee haar trof!
Gods genâ moog' 't haar vergunnen,
maar 't valt zwaar, 't valt zwaar in 't stof!
Englen, naar omlaag gezonden,
van die aardsche winsels vrij,
vroeggestorven ligt als gij,
die Gods wijsheid meer doorgronden,
hebben vast op Englentoon
u het welkom toegezongen,
toen zij door de wolken drongen,
van uw wiegje tot den troon.
 
Spoedig, Zaalge! zult gij 't leeren
in de hoogre School des Heeren,
wáárom 't ouderharte treurt;
wáárom niet de zon uw bloesem
heeft tot rijper vrucht gekleurd;
wáárom van den vollen boezem
't eenig kind werd afgescheurd.
Spoedig zult gij meerder weten,
die daar boven leerling zijt,
dan die wijsgeer hier wil heeten.
Zoudt gij dan deze aard vergeten,
kindje! waar uw moeder lijdt? -
Neen, o Zaalge! 'k durf het gissen,
waar uw eerste les begint:
dat gij allen, die u missen,
naast God zelf, het teêrst bemint; -
hoe gij uit uw hooger sferen,
in verhemeld feestgewaad,
dikwijls 't oog naar de aarde slaat,
maar niet willens weêr te keeren;
waar uw dood ons diep bedroeft,
waar, om hemelvreugd te leeren,
men het lijden nog behoeft.
Zeker zult ge u vrolijk wennen
zóó te staren naar omlaag;
op uw kinderlijk gevraag,
ligt uw oudren onderkennen:
O dan doet gij 't zeker graag!
Zeker rigt gij dan in 't zweven
tot uw moeder lach en lonk,
die u hier, naast God, het leven,
nu den zaalgen Hemel schonk!
 
Zoudt gij, lieve! in 't Hallel zingen,
als men boven feesttijd houdt,
als ge op de aarde nederschouwt,
somtijds dalen uit uw kringen? -
Englen schuwen de aarde niet,
sind de Heer Zijn troon verliet! -
Stort gij zielrust en verkwikken,
vast geloof en hemelzin,
in benaauwende oogenblikken,
uw verslagen moeder in? -
Zweeft gij weldoende om haar henen? -
Geeft gij de tranen haar te weenen,
waar de zaalge hoop in lacht,
die gij meê van boven bragt? -
O wanneer, uit hooger streken,
kalmte neêrdaalt op uw smeeken,
die den kreet der droefheid stilt;
kindje! 'k raad het, wat gij spreken, 
hoe ge uw moeder troosten wilt: -
"Englen zeggen, dat op aarde
ieder moeder 't hulploos kind,
dat zij zoogde, dat zij baarde,
onbeschrijflijk teêr bemint;
maar hoe God in zijn ontfermen
ons nog eindloos liever had,
en zich zeker zou erbarmen,
schoon een vrouw haar kind vergat!
Eindloos is die God ons goeder!
Nu dan, diepbedroefde moeder!
(neen, niet weder kinderloos!
neen, niet moeder voor een poos!)-
wat u Gods genâ wil leenen,
schenkt zijn liefde u voor altoos;
want de Heer zal ons vereenen
tot veel zaliger bezit:
Moeder! kunt gij langer weenen?
Vader! spreek, gelooft gij dit?" -
 
Eens - ja, Zaalge, wij gelooven! -
wacht gekrijt noch rouw ons boven;
God zendt Englen, rein als 't licht,
met den glans van 't mededoogen
op 't onsterflijk aangezigt,
om de tranen af te droogen; -
wis, dan komt gij aangevlogen,
ook u kwijten van dien pligt!
En die u op de aard beminden,
die u borgen hier in 't graf,
zullen dáár den Engel vinden,
dien de Hemel wedergaf.
 
Zóó, zóó wischt Gods hand de tranen,
die wij niet te stelpen wanen,
van de weenende oogen af.

Home

Gedichten van geboorte en dood
Tien gedichten van H. Marsman
Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Sitemap
Gastenboek